Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené

 

Není-li ani do 31.října příštího roku nevyčerpaná dovolená určena (tj. určena zaměstnavatelem tak, aby byla vyčerpána nejpozději do 31.12.), je dnem nástupu na tuto převedenou nevyčerpanou dovolenou první pracovní den po 31.říjnu. V případě, že tato převedená dovolená není vyčerpána ani do konce příštího roku po roce, v němž nárok vznikl, nárok na dovolenou zaniká. Jestliže zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci, přestože je mu ze zákona určeno čerpání dovolené, jedná se o porušení zákona a lze jej sankcionovat inspekcí práce pokutou až do výše 200.000,-Kč (§29 zákona č. 251/2005 o inspekci práce)

Nevyčerpané dny z této minimální výměry čtyř týdnů lze převádět jen za výše uvedených podmínek a nelze tuto část dovolené nahradit finanční náhradou.

Nevyčerpanou dovolenou, která přesahuje základní povinnou výměru čtyř týdnů, kterou je zaměstnavatel povinen k čerpání v kalendářním roce určit, je možné převést do příštího roku, a nebude-li vyčerpána ani v příštím kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém nárok na tuto dovolenou vznikl, je možné poskytnout za tuto dovolenou finanční náhradu anebo se souhlasem zaměstnance převést do dalšího roku.

Co se týče dodatkové dovolené, o té platí, že se čerpá přednostně (čili prvním týdnem dovolené vyčerpaným v kalendářním roce je vždy dodatková dovolená), nicméně se započítává do povinného minimálního limitu čerpané dovolené čtyř týdnů v kalendářním roce (dle prvního odstavce). Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

Dovolenou nelze převést dále, než do příštího kalendářního roku, v něž na ni vznikl nárok (vyjma převedení části dovolené přesahující povinně čerpané čtyři týdny, kterou lze se souhlasem zaměstnance převést i dále). Pokud převedená dovolená nebude vyčerpána ani v příštím roce, nárok na dovolenou buďto zaniká (v případě, že byla převedena část dovolené chybějící do povinného limitu čtyř týdnů) a nebo náleží za tuto nevyčerpanou dovolenou finanční náhrada (za nevyčerpanou dovolenou nad limit povinných čtyř týdnů, na niž vznikl nárok a nebyla vyčerpána).

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele