Souboj Davida s Goliášem: český autosalon porazil u soudu BMW

Německá automobilka BMW podala kvůli reklamní věži v Českých Budějovicích žalobu na místní autosalon. Koncernu vadila reklama vzbuzující údajně zdání, že je to autorizovaná provozovna. U soudu však výrobce „bavoráků“ pohořel.

Německá automobilka BMW prohrála soud s provozovatelem autosalonů v Českých Budějovicích Autoimport Mach.cz ze skupiny Mach Motors.

Automobilový koncern žaloval firmu kvůli své značce, kterou si jihočeská firma umístila na reklamní věž. Městský soud v Praze však žalobu podanou ze strany BMW zamítl. Rozsudek není pravomocný, případem se ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze.

„Soud na základě dokazování dospěl k závěru, že žaloba není důvodná,“ uvedla v rozsudku soudkyně Helena Nebesařová.

Podstata sporu vyplývá z aktuálního rozsudku. Na reklamním sloupu budějovického autosalonu je nad značkou BMW ještě uveden nadpis „specializovaný prodej & servis“. Německá automobilka v žalobě tvrdila, že označení BMW na reklamě je ve srovnání s nadpisem nepřiměřeně velké. Navíc podle německého koncernu může u spotřebitelů vzniknout dojem, že je budějovický autosalon autorizovanou provozovnou BMW.

„Součástí strategie BMW Group je vedení sporů nikterak nekomentovat,“ reagoval na otázky SZ Byznys mluvčí tuzemského zastoupení BMW David Haidinger. Žalobcem v soudní při však nebyla česká část koncernu, ale přímo německá společnost Bayerische Motoren Werke z Mnichova.

Automobilka se v žalobě domáhala, aby se budějovická firma zdržela užívání značky BMW, aniž by zároveň uvedla údaje o službách nabízených v provozovně, a zároveň upozornila, že nemá nic společného se službami autorizovanými ze strany BMW. Automobilový gigant zároveň po autosalonu požadoval zveřejnění omluvy v Českobudějovickém deníku.

„Jako specializovaný prodejce umíme zákazníkům dodat vozidla, která nejsou v autorizovaných salonech skladem nebo by na ně v dnešní době zákazník čekal často i desítky měsíců. A je logické, že svou provozovnu chceme viditelně označit značkou, kterou prodáváme a servisujeme. Jsme rádi, že soud potvrdil, že označením autosalonu značkou BMW neporušujeme ochranné známky výrobce,“ sdělil Lubomír Mach, zakladatel skupiny Mach Motors.

Soud dal žalované straně za pravdu. „Pokud žalovaný legitimně prodává a opravuje vozidla značky BMW jako nezávislý podnikatelský subjekt, je nezbytné, aby zákaznickou veřejnost o svých službách informoval, přičemž se nemůže vyhnout užití označení BMW, které je chráněno slovní ochrannou známkou žalobce. Jiný způsob v daném segmentu trhu než informovat o poskytovaných službách v prostoru před příslušnou provozovnou si lze těžko představit,“ uvedla v rozsudku soudkyně Nebesařová.

„Známkoprávní předpisy Evropské unie neopravňují vlastníka ochranné známky, aby zakázal třetí osobě užívat její užití za účelem označení výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky. Náš klient během bezmála 30 let svého podnikání jednoznačně prokázal, že značku BMW prodává a servisuje s takovou odbornou a technickou úrovní, aby mohl označení ‚specializovaný prodej & servis‘ řádně používat,“ uvedl advokát David Řezníček z kanceláře Řezníček & Co., která prodejce vozidel zastupovala.

Rozhodnutí soudu je podle právníka důležitým precedentem pro podnikatele, kteří rozvíjejí služby spotřebitelům v oblasti prodeje a servisu nejrůznějších výrobků globálních značek. V tomto kontextu se často objevuje například značka amerického koncernu Apple, kterou používají kupříkladu opravny zaměřené na zařízení tohoto koncernu.

Firma Autoimport Mach.cz prodává nové i ojeté „bavoráky“ od roku 1994. Kromě BMW prodává Mach Motors také vozy dalších značek, například švédské Volvo nebo korejskou SsangYong.

Co se týče prodeje vozů BMW, má firma Lubomíra Macha v Českých Budějovicích konkurenta. Je jím autosalon společnosti ACR auto, která je autorizovaným zastoupením značky BMW.

 

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-souboj-davida-s-goliasem-cesky-autosalon-porazil-u-soudu-bmw-224242

Finanční záruka ve vztahu k dlužníkovi v úpadku

Finanční záruka je jedním z institutů civilního práva, který slouží k zajištění dluhu dlužníka. Zajištění v obecné rovině upravuje ust. § 2010 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Podle občanského zákoníku je možné dluh zajistit ve dvou formách, a to (i) ve formě závazku třetí osoby vůči věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo (ii) ve formě poskytnutí majetkové jistoty ve prospěch věřitele, že dlužník svůj dluh splní.

Změna žaloby – důsledky stanoviska Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 43/16

§ 95 občanského soudního řádu zakotvuje možnost změny žaloby. Dle prvního odstavce tohoto ustanovení platí, že „Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo.“

Řízení o vrácení příspěvku z programu Antivirus

Dne 31.března 2020 přijala vláda České republiky usnesení č. 353/2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kterým došlo k zavedení Cíleného programu podpory zaměstnanosti, tzv. Antivirus, a to v souvislosti šířením nemoci Covid-19. Tento program zahrnoval zprvu dva režimy, a to režim A a režim B, které umožňovaly zaměstnavatelům čerpat:

K otázce využití institutu práv z vad při koupi zvířete

Zvířata zaujímají speciální postavení z pohledu práva. Zvíře jako takové je tvor nadaný smysly, který je schopný vnímat bolest a stres 1). Z tohoto důvodu živá zvířata nejsou dle občanského zákoníku považovaná za věc. Speciální přístup ke zvířatům reflektuje i nedávná judikatura Nejvyššího soudu, kdy soud při svém rozhodování přihlédl k zájmům fenky.2) V některých případech se na zvířata však ustanovení o věcech použijí, a to konkrétně v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete 3). Takovým případem je například uzavírání kupních smluv, kdy se na koupi zvířete užijí stejná ustanovení občanského zákoníku, jako na koupi věci.

Možnost členů volených orgánů obchodních korporací zprostit se či omezit odpovědnost za jednání souvisejícím s výkonem funkce a za způsobenou újmu

V § 159 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) jsou stanoveny obecné požadavky na výkon funkce člena voleného orgánu právnické osoby. Člen voleného orgánu právnické osoby je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, což v sobě zahrnuje povinnost vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Nepovolení nezbytné cesty pro hrubě nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovitosti žádajícího o povolení nezbytné cesty ve světle současné judikatury

Rozhodnutí o povolení nezbytné cesty je řízením, jež v případě vyhovění návrhu končí vydáním konstitutivního rozhodnutí, jelikož teprve jím je založen vztah mezi povinným a oprávněným. V řízení o povolení nezbytné cesty nelze rozhodnout mezitímním rozsudkem, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3477/2019 ze dne 23. 6. 2020.

Povinnost obecných soudů při posuzování kritérií střídavé péče

Obecné soudy při posuzování musí vycházet ze skutečnosti, že oba rodiče mají právo se na péči a výchově dítěte podílet stejnou měrou, což odpovídá právu dítěte na péči obou rodičů. Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednoho z nich, musí být nezletilému umožněn styk s druhým rodičem v takovém rozsahu, aby docházelo k co největšímu naplňování zásady rovné rodičovské péče.

Odpovědnost za osobu nebezpečných vlastností z pohledu pronajímatele

V občanském zákoníku nalezneme specifické situace, kdy bude osoba odpovědná nejen za způsobenou škodu, ale také za pouhé ohrožení, které vyvolala. Jako jeden z prvních případů odpovědnosti za ohrožení v českém právu byla zakotvena odpovědnost za zvlášť nebezpečné provozy, a to v občanském zákoníku z roku 1950.1) Občanský zákoník z roku 1964 potom tyto případy rozšířil o odpovědnost za dopravní prostředky a věci, které byly použity k plnění závazku.2) V roce 1991 pak byla zavedena také odpovědnost za ostatní provozy.3) Nový občanský zákoník zachoval a reformoval odpovědnost za nebezpečné nebo jiné provozy, za věci nebo budovy i za dopravní prostředky. Zároveň zavedl odpovědnost za zvířata, za výrobek dle směrnice 85/374/EHS a odpovědnost za nebezpečné osoby.4) Generální klauzule odpovědnosti za ohrožení tedy neexistuje, ale občanský zákoník uvádí výčet specifických situací, ve kterých osoba za ohrožení odpovídá.

K otázce obrany proti nesprávnému postupu zadavatele u veřejných zakázek malého rozsahu

Ačkoliv je zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), veřejná zakázka malého rozsahu výslovně definována, při jejím zadávání se postupy dle tohoto zákona zpravidla neuplatní. V daném případě zákon ponechává volbu úpravy zadávacího procesu ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na zadavateli, který zpravidla působnost zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučí. S tímto postupem je přitom spojena i řada důsledků, která pro účastníky zadávacího řízení představuje určité zhoršení jejich postavení, především co se týče možností obrany proti nesprávnému postupu zadavatele.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele