Specializace a odvětví

Obchodní právo

Advokátní kancelář Řezníček & Co. se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a to jak korporátní agendy, tak i závazkověprávních vztahů. Oblast korporátní agendy naší činnosti zahrnuje zejména

 • zakládání obchodních společností,
 • akvizice společností v souvislosti s převody obchodních podílů a akcií,
 • právní due diligence, feasibility studies,
 • organizace a řízení valných hromad,
 • problematika ochrany práv většinových a menšinových společníků,
 • zvyšování a snižování základního kapitálu,
 • změny právních forem a fúze,
 • likvidace a zrušení společností a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • zakládání a právní poradenství týkající se joint venture zahraničních společností – praktické zkušenosti zejména z Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Rakouska, Itálie a Mongolska
 • právní poradenství v souvislosti s prováděním daňových optimalizací

Z oblasti závazkověprávní můžeme uvést především

 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy a podobně)
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku

 

Občanské právo

Advokátní kancelář Řezníček & Co. poskytuje svým klientům poradenské služby v oblasti občanského práva, zahrnující veškeré formy právní pomoci. Mezi tyto formy patří konzultace případu, posouzení jejich smluvních vztahů po vypracování smluv, dohod a veškerých dalších souvisejících dokumentů (kupní smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o dílo, postoupení a zajištění pohledávek, mandátní a komisionářské smlouvy, smlouvy o vkladech, cestovní smlouvy atd.). V této souvislosti naše kancelář také zastupuje své klienty při veškerých jednáních u soudů i správních a zastupitelských orgánů veřejné moci.

Samostatnou oblastí v rámci občanského práva je poradenství ve věcech ochrany osobnosti, dobrého jména a pověsti právnických osob. Rovněž zde naše kancelář zastupuje klienty při porušení práv na ochranu osobnosti v občanském soudním řízení.

 

Právní vztahy k nemovitostem

V oblasti právních vztahů k nemovitostem poskytujeme tyto právní služby:

 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí
 • řešení vztahů vyplývajících z právní úpravy bytových družstev a společenství vlastníků
 • jednání s katastrálními úřady
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor popř. celých nemovitostí
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • konzultační a poradenské služby v rámci developerských projektů (rezervační smlouvy, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)

 

Čerpání fondů Evropské unie

Advokátní kancelář Řezníček & Co. poskytuje svým klientům z řad korporátních i neziskových organizací a obcí právní servis spojený s problematikou související s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Tato činnost zahrnuje zejména posuzování a tvorbu smluvní dokumentace s poradenskými firmami specializovanými na čerpání fondů EU, dále organizaci a právní servis při zadávání veřejných zakázek a sepis příslušných smluv s realizátory projektů.

 

Zdravotnické právo

Advokátní kancelář Řezníček & Co. zastupuje své klienty z řad významných nadnárodních poskytovatelů zdravotní péče a výrobců zdravotnických výrobků a pomůcek. Do této oblasti spadá zejména běžná vnitropodniková agenda se zaměřením na specifika zdravotnictví, právní vztahy se zdravotními pojišťovnami ČR a zastupování nestátních zdravotnických zařízení.

Naše kancelář má dále rozsáhlé zkušenosti s akvizicemi nestátních zdravotnických zařízení, zastupování soukromých lékařů ve sporech proti zdravotním pojišťovnám a dále s nároky pacientů při neposkytnutí zdravotní péče lege artis.

 

Veřejné zakázky

Advokátní kancelář Řezníček & Co. poskytuje svým klientům poradenství při zadávání veřejných zakázek či v případě právní problematiky spojené s účastí uchazečů ve výběrových řízeních.

Z této oblasti můžeme uvést:

 • komplexní poradenství zadavatelům veřejných zakázek i tzv. zakázek malého rozsahu;
 • právní posouzení či zpracování nabídek uchazečů z hlediska splnění veškerých právních náležitostí podávaných nabídek (splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních, ekonomických a finančních kvalifikačních
 • předpokladů apod.);
 • účast a poradenství při otvírání obálek a posouzení nabídek;
 • zastupování zadavatelů a uchazečů v procesu ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele, tzn. zpracování odůvodněných námitek proti postupu zadavatele, přezkum uchazečem podaných námitek z pozice zadavatele,
 • zastupování v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže;
 • zastupování zadavatele či uchazeče v řízení o správních deliktech v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek;

 

Právo duševního vlastnictví

V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví poskytuje advokátní kancelář Řezníček & Co. zejména tyto služby:

 • registrace a správa ochranných známek;
 • právní ochrana vlastníků ochranných známek před narušiteli;
 • příprava smluvní dokumentace v souvislosti s ochrannými známkami;
 • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví;
 • licenční práva k software;
 • autorské právo;

 

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Své klienty komplexně právně zastupujeme v následujících řízeních:

 • soudní řízení
 • obchodní spory
 • civilní spory
 • nároky proti státu
 • pracovněprávní spory
 • rozhodčí řízení
 • správní řízení
 • zastupování v řízení vedeném Českou národní bankou
 • zastupování před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • řízení před katastrálními úřady
 • stavební řízení
 • řízení před živnostenskými úřady
 • řízení před jinými ústředními orgány státní správy

 

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní poradenství v souvislosti se sepisem pracovních smluv, změn a ukončení pracovního poměru a to včetně úprav zákazu konkurence, přidělování zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, vypracovávaní vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a dále práva odborových organizací včetně vytváření stanov a jejich registrace.

Samostatnou kapitolou je zastupování oprávněných zájmů našich klientů v pracovněprávních sporech.

 

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva řešíme zejména problematiku související s rozvodovými řízeními, vypořádání všech vztahů bývalých i současných manželů s možnostmi řešení právních vztahů za trvání manželství (zúžení či rozšíření SJM, úprava práv k nezletilým dětem apod.)

 

Ostatní související právní služby

 • advokátní úschovy finančních prostředků a listin;
 • správa svěřeného majetku;
 • odborná školení zaměstnanců firem na objednané témata

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele