Image

JUDr. DAVID ŘEZNÍČEK, LL.M., Ph.D., advokát
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský pedagog. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D.) pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Aktivně působí jako nezávislý rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a člen předsednictva a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Přednášel na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze a na Zdravotně sociální a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. S aktivními příspěvky vystupoval na řadě významných mezinárodních vědeckých konferencích. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností. Je autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků a příspěvků. David se zaměřuje na právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo, rozhodčí řízení.

Curriculum vitae ke stažení

Přehled publikační činnosti 2014 - 2022

Image

JUDr. Josef Richtr, advokát
office@reznicek.com 

Advokát a společník advokátní kanceláře. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Po následném složení justičních zkoušek pracoval na prokuratuře a posléze státním zastupitelství ČR kontinuálně až do roku 2018. Více než 20 let řídil Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích ve funkci okresního státního zástupce. Posléze v období let 2017 až 2018 vykonával jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích dozor v trestních věcech, které vyšetřoval policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vykonával rovněž pedagogickou činnost na Jihočeské Universitě, kde přednášel základy trestní odpovědnosti dle trestního práva České republiky. Jeho současnou specializací na poli advokacie je tedy právo trestní a efektivní obhajoba klientů advokátní kanceláře s využitím bohatých celoživotních profesních zkušeností v tomto oboru.

 

Image

doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
hejda@reznicek.com

Vysokoškolský pedagog (VŠE Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec). Zároveň je hostujícím docentem na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Je členem několika významných vědeckých a profesních společností, oborových rad, redakčních rad odborných recenzovaných časopisů, autorem a spoluautorem desítek odborných publikací, monografií a vědeckých článků. Je citován domácími i zahraničními autory. Vykonává přednáškovou, lektorskou, pedagogickou, i praktickou činnost v odvětvích soukromého i veřejného práva. Specializuje se na občanské právo, správní právo, pracovní právo, trestní právo, kriminalistiku, kriminologii, řízení lidských zdrojů a motivaci.

Image

JUDr. Eduard Řezníček, counsel
e.reznicek@reznicek.com 

Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblasti práva civilního a trestního práva. V minulosti působil ve statutárních orgánech významných obchodních společností vlastněných městem Český Krumlov a vykonával funkci tajemníka MěÚ Český Krumlov. Dále vedl obchodní zastoupení svého klienta v Mongolsku, byl členem rady ředitelů joint venture podniku v St. Petersburgu a jako expertní poradce v oblasti privatizace komunálního majetku působil v Moldávii.

Image

Mgr. Kamila Kovačič, advokát
office@reznicek.com 

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity studijní obor Právo a právní věda absolvovala v roce 2016 a v roce 2019 složila advokátní zkoušku. V advokátní kanceláři se zaměřuje zejména na právo rodinné, občanské a pracovní, kdy v rámci této specializace zastupuje účastníky v civilním řízení.

Image

Mgr. Daniela Mašková
office@reznicek.com 

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a pracovního. Zabývá se zejména závazkovým právem, zdravotnickým právem, vymáháním pohledávek a GDPR.

Image

Mgr. Alena Hejná
office@reznicek.com 

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského, rodinného, pracovního a správního. Zabývá se zejména rodinným právem, včetně majetkového vypořádání, závazkovým právem a zastupováním účastníků v občanskoprávních a pracovněprávních sporech a před správními orgány.

Image

Mgr. Lukáš Beer
office@reznicek.com 

Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a obchodního. Zabývá se zejména závazkovým právem a vymáháním pohledávek.

Image

Pavla Fiktusová
recepce@reznicek.com 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele