Image

JUDr. DAVID ŘEZNÍČEK, LL.M., Ph.D., advokát
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský pedagog. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D.) pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Jako nezávislý rozhodce rozhodoval spory u PRIAC, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Aktivně působí jako rozhodce zapsaný na listině Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (PRIAC), kde je současně i jmenován burzovním komorou členem předsednictva a dále na listině KIA – Kazakhstani International Arbitrage. Přednášel nebo doposud přednáší na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze, na Zdravotně sociální a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. S aktivními příspěvky vystupoval na řadě významných mezinárodních i domácích vědeckých konferencích. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností. Je autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků a příspěvků. Zaměřuje na právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo, rozhodčí řízení a soudní litigace.

Curriculum vitae ke stažení

Přehled publikační činnosti 2014 – 2023

Image

JUDr. Josef Richtr, advokát
office@reznicek.com 

Advokát a společník advokátní kanceláře. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Po následném složení justičních zkoušek pracoval na prokuratuře a posléze státním zastupitelství ČR kontinuálně až do roku 2018. Více než 20 let řídil Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích ve funkci okresního státního zástupce. Posléze v období let 2017 až 2018 vykonával jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích dozor v trestních věcech, které vyšetřoval policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vykonával rovněž pedagogickou činnost na Jihočeské Universitě, kde přednášel základy trestní odpovědnosti dle trestního práva České republiky. Jeho současnou specializací na poli advokacie je tedy právo trestní a efektivní obhajoba klientů advokátní kanceláře s využitím bohatých celoživotních profesních zkušeností v tomto oboru.

 

Image

doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
hejda@reznicek.com

Vysokoškolský pedagog (VŠE Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec). Zároveň je hostujícím docentem na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Je členem několika významných vědeckých a profesních společností, oborových rad, redakčních rad odborných recenzovaných časopisů, autorem a spoluautorem desítek odborných publikací, monografií a vědeckých článků. Je citován domácími i zahraničními autory. Vykonává přednáškovou, lektorskou, pedagogickou, i praktickou činnost v odvětvích soukromého i veřejného práva. Specializuje se na občanské právo, správní právo, pracovní právo, trestní právo, kriminalistiku, kriminologii, řízení lidských zdrojů a motivaci.

Image

JUDr. Eduard Řezníček, counsel
e.reznicek@reznicek.com 

Člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblasti práva civilního a trestního práva. V minulosti působil ve statutárních orgánech významných obchodních společností vlastněných městem Český Krumlov a vykonával funkci tajemníka MěÚ Český Krumlov. Dále vedl obchodní zastoupení svého klienta v Mongolsku, byl členem rady ředitelů joint venture podniku v St. Petersburgu a jako expertní poradce v oblasti privatizace komunálního majetku působil v Moldávii.

Image

JUDr. Daniela Mašková, advokát
office@reznicek.com 

V advokátní kanceláři působí již od roku 2017. Zaměřuje se zejména na občanské právo, zdravotnické právo a GDPR, a kromě jiného se věnuje i pomoci poškozeným osobám v trestním řízení, v nichž jako zmocněnec hájí jejich práva a nároky na náhradu škody.

V oblasti sporné agendy se zaměřuje zejména na správu a vymáhání pohledávek významných obchodních společností v České republice. Dále se věnuje zastupování klientů před orgány veřejné moci, a to především v soudních řízení před soudy České republiky.

Úspěšně spolupracovala rovněž na řadě projektů pro přední zahraniční banky. V průběhu své praxe se podílela na zastupování významných českých i zahraničních klientů.

Zahraniční zkušenosti získala během studia na Karl-Franzens-Universität v rakouském městě Graz.

 
Image

Mgr. Kamila Kovačič, advokát
office@reznicek.com 

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity absolvovala v roce 2016 s tématem diplomové práce: Kumulativní hlasování v obchodních společnostech. V roce 2019 složila advokátní zkoušku a od té doby trvale spolupracuje s advokátní kanceláří.

V advokátní kanceláři se zaměřuje zejména na právo občanské a obchodní, kdy v rámci této specializace zastupuje účastníky v soudních řízeních a spolupracuje úzce s dalšími profesními skupinami, zejména s notáři a znalci.

V jižních Čechách zastupuje významné obchodní klienty z oblasti automobilového průmyslu, dopravy a IT technologií. Úspěšně dotáhla ke spokojenosti klientů několik projektů fúzí, včetně významného převodu IT společnosti.

Image

Mgr. Alena Hejná
office@reznicek.com 

Mgr. Alena Hejná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v advokacii pracuje s přestávkou již od roku 2014. V rámci své generální právní praxe se věnuje především právu rodinnému, ale i dalším právním oborům z oblasti práva soukromého a veřejného, a to od dědictví až po veřejné zakázky. V rámci své odbornosti opakovaně přednášela na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a coby spoluautor pravidelně publikuje odborné články ze své praxe na portálu epravo.cz

Image

Mgr. Lukáš Beer
office@reznicek.com 

Specializuje se na občanskoprávní oblast, spornou agendu, správu a vymáhání pohledávek.

Specializuje se též na cizinecké právo související s pracovní migrací, když zkušenosti v této oblasti získal při svém působení na Ministerstvu vnitra.

V oblasti soudních sporů se zaměřuje zejména na spory vyplývající ze smluv o dílo.

Image

Mgr. Jakub Souhrada
office@reznicek.com 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistr práv. Ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, právo nemovitostí a právo trestní. Specializuje se zejména na právní poradenství a přípravu smluvní dokumentace v souvislosti s koupí, prodejem a pronájmem nemovitostí. Ve své praxi se rovněž věnuje správě a vymáhání pohledávek z vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravy.

Bc. Zdeňka Vlková
recepce@reznicek.com 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele