GDPR Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

  Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů

  Evidence v Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář


Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR].
 

     - Správce: 
       společnost Řezníček & Co. s.r.o.,
       advokátní kancelář
       se sídlem Krajinská 281/44,
       370 01 České Budějovice 
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
       Krajským soudem v Českých Budějovicích,
       sp. zn. C 6339

    - zastoupená:
      JUDr. Davidem Řezníčkem, LL.M., Ph.D.,
      jednatelem společnosti

    - kontakt:
       - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       - tel: +420 386 323 247
       - webové stránky: www.reznicek.com

 

2

Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR].
 

Vedení spisů klientů – klientská agenda

Evidence zaměstnanců a externích spolupracovníků (+výkazy práce)

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Provoz advokátní kanceláře, daňové a účetní potřeby (prostřednictvím externího dodavatele)

Komunikace onlineProč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]? 
 

Klienti: smlouva o poskytování právních služeb se subjekty údajů – plnění smlouvy a výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie, smlouva o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů – plnění smlouvy a výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon funkce pověřence

Třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie a výkon funkce pověřence

Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

 


Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]? 
 

Klienti: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie

 


Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [(článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]? 
 

Klienti: subjekty údajů, soudy, správní úřady

Třetí osoby: klienti, subjekty údajů, soudy a soudní spisy, správní úřady, svědci, znalci, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet, periodika, tisk)

Zaměstnanci: subjekty údajů

 


Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

 


- Účetní (samostatná)

- Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům
  ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních
  organizacíV jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]? 
 
Dle našeho spisového, archivního a skartačního řádu Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 
 
Informacemi od subjektů údajů (např. obdržením informace od klienta o změně kontaktních údajů aj.), od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.) 


9

Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?
 
Pro vedení klientské agendy používáme systém s názvem [Webspis]. Dále pro účely přípravy pracovních návrhů dokumentů používáme sdílený disk advokátů a advokátních koncipientů; přístup na tento disk je chráněn heslem unikátním pro každého uživatele. Pro správu kanceláře používáme systém [Microsoft Outlook]. Webspis je napojený na účetní systém [Pohoda]. Všechny tyto tři systémy jsou standardní produkty pro advokátní kanceláře.


10

Je prostředí AK pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].

 
Ano, externími konzultanty, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

11 

Jak je zajištěna bezpečnost šifrování dat při klientské komunikaci [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 
 

Přenos citlivých informací podléhá zvýšené ochraně při zpracování těchto dat. Zvláštní kategorie osobních údajů podléhají při přenosu či komunikaci šifrování či jsou předávány osobně.

Předání údajů o zaměstnancích externí účetní probíhá osobním předáním.

 

12 

Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]? 

 

Ano. Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny s následujícími dodavateli:

 • Účetní (samostatná)
 

13 

Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 

 
Ano, data jsou na konci svého životního cyklu nevratně likvidována, nejen deaktivována.
 

14 

Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování? 
 

Ano, umožňujeme každému podat elektronickou žádost prostřednictvím emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či v listinné podobě osobně na recepci naší advokátní kanceláře, žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách.

Práva subjektů mohou být v některých situacích omezována (např. nevydání informací protistraně apod.)

 

15 

Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o:

 • rozsahu a účelu zpracování,
 • způsobu zpracování osobních dat,
 • komu mohou být osobní údaje zpřístupněny? 
 

Ano, informace poskytujeme následující formou:

 • na našem webu
 • ve smlouvě s klienty
 • v odpovědích na žádosti subjektů údajů
 

16 

Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 
 

Ano, uplatňujeme zejména následující opatření:

 • K zpracovávaným spisům mají přístup pouze osoby, které se spisem pracují nebo které jsou k nakládání se spisy zmocněné či pověřené;
 • Spisy jsou v počítači, který je zaheslovaný; spisy v listinné podobě se nacházejí ve skříních oddělené od ostatní dokumentace;
 • Přístup do kanceláří je zabezpečen několika dveřmi opatřenými zámky;
 • IT systém je standardní, vyzkoušený, používaný v řadě advokátních kanceláří. Přístup do IT systému je omezen podle nastavených manažerských rolí.
 • IT systém je pravidelně testován a udržován.
 

17 

Jsou zpracovávané osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]? 

 
Ano, výjimečně. Používáme vzorové smluvní doložky Evropské komise. 

18 

Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednánu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]? 
 

Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 18 měsíců.

Ano, pracovníci, kteří nejsou advokáty nebo advokátními koncipienty (tedy nemají zákonnou povinnost mlčenlivosti), mají v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti.

S externími dodavateli máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele