Použití kamerových systémů na pracovištích

Otázka možnosti monitoringu kvality práce je jedním z aspektů, které musí každý zaměstnavatel zakomponovat do své obchodní strategie. Ačkoliv je v poslední době obvyklé medializovat případy extrémního zasahování do práv zaměstnanců, lze předpokládat, že drtivá většina zaměstnavatelů nemá zájem na posledních novinkách ze života zaměstnanců, ale pouze na dodržování pracovního řádu, bezpečnosti a ochraně zaměstnavatele, zaměstnanců samotných a jejich majetku.

Domovní prohlídka v bytě advokáta

Českou advokátní komoru nelze jakýmkoliv způsobem nutit k vydání věcí zajištěných v rámci domovní prohlídky v bytě advokáta, které podléhají režimu mlčenlivosti advokáta.

Vázanost soudu judikaturou

Nejvyšší správní soud má totiž za to, že čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán zákonem, je nutno vykládat v širším smyslu tak, že soudce je vázán právem. Vázanost právem přitom neznamená toliko vázanost zákonem ve smyslu formálním, nýbrž i vázanost ostatními prameny práva včetně např. právních principů a také právních precedentů.

Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Kompenzace bolesti

Ve vztahu ke kompenzaci bolesti byl Metodikou v principu převzat bodový systém zrušené náhradové vyhlášky, tedy etiologický přístup vycházející z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví.

Náhrada škody

Míra spoluzpůsobení si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Advokát kanceláře JUDr. David Řezníček, LL.M. přednášel společně s Mgr. Petrem Sokolem z o.p.s. Nová Ekonomika pro právní a investiční odbor Jihomoravského kraje problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s důrazem na sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti nebo oblasti životního prostředí.

Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření

Podle § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen ZZS) je poskytovatel je povinen

Lehkomyslné jednání zaměstnance

Lehkomyslné jednání zaměstnance je podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. c) zák. práce (č. 65/1965 Sb.) samostatným důvodem pouze pro částečné zproštění se odpovědnosti.

Výpověď z pracovního poměru 2

Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu

Požadavku zachování obvyklé opatrnosti odpovídá, aby odesílatel, který zasílá prostřednictvím pošty podání, jež má mít za následek vznik majetkového nároku, tak učinil doporučeně.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele