Odpovědné zadávání veřejných zakázek

 

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky lze zahrnout konkrétní společenské téma, které chce daná instituce (ačkoli zřejmě v jiném resortu) řešit např. podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává přidanou hodnotu. To všechno samozřejmě za dodržení všech platných právních norem a to jak norem ČR, tak norem EU.

Z pohledu zadavatele je důležité mít zpracované komplexní strategie rozvoje (instituce, obce, regionu), z nichž je patrné, jaké jsou slabé a silné stránky, jakým problémům musí v dané oblasti zadavatel čelit, jaké cíle jsou pro něho v daném místě důležité a jakým směrem tedy zaměřit kritéria a cíle svých výběrových řízení.

Podíváme-li se na regionální úroveň, zde tento koncept napomáhá udržitelnému rozvoji regionu velmi přirozenou cestu, aniž by spoléhal na dodatečné dílčí granty a dotace, které jsou draze investovány do oddělených aktivit. Ve svém důsledku tak tento přístup vede k posílení místní ekonomiky, včetně podpory malých a středních podniků v dané lokalitě, podpory udržitelného rozvoje, ať již z hlediska zaměstnanosti či životního prostředí a posílení soudržnosti společnosti. Důležitou přidanou hodnotou je přitom úspora veřejných prostředků, neboť za stejnou cenu získává zadavatel další dodatečné hodnoty.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele