K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu

 

Nastíněná situace spadá zjevně pod režim zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy v platném znění. Tento právní předpis ve svém ust. § 2 vymezí, jaká reklama se zakazuje a stanoví další požadavky, od kterých není možné se odchýlit.

Tento konkrétní případ by mohl spadat pod ust. § 2 odst. 1 písm. e): "Zakazuje se šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje". S ohledem na aktuální komentáře a judikaturu však lze výkladem dospět k závěru, že se zde nejedná o tento zákonem reprobovaný případ. Klasickými případy nevyžádané reklamy je zejména zasílání nevyžádaných faxů, které spotřebovávají faxový papír příjemce, telefonování v nevhodnou dobu, tedy zejména v noci a v neděli. Velmi pravděpodobně by tak reklamní sdělení společnosti, která navíc laboratorní průzkum sama provedla, umístěné na zadní straně výsledkového listu, nebylo kvalifikováno jako v rozporu s právními předpisy.

Současně je však možné upozornit, že bude potřeba dodržet další zákonné požadavky. Zejména je nutné, aby tato reklama šířená společně s jiným sdělením byla zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení (ust. § 2 odst. 5 zákona o regulaci reklamy), dále je možné doporučit vyhnout se tzv. reklamě srovnávací, která je povolena jen za dodržení zvláštních podmínek.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele