Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou

 

Zákoník práce žádné výslovné přechodné ustanovení k této problematice neobsahuje. Objevují se i takové názory, podle kterých je nezbytné shora uvedené ustanovení vykládat tak, že nová pravidla pro prodlužování pracovních poměrů na dobu určitou musí být aplikovány bez ohledu na to, zda pracovní poměr na dobu určitou skončil před účinností novely zákoníku práce (zákona č. 365/2011 Sb.), tj. 1.1.2012, anebo poté.

Nejčastěji je však možné setkat se s názorem, podle kterého, pokud pracovní poměr skončil nejpozději ke konci roku 2011, potom se na jeho prodloužení od 1.12.2012 hledí jako na nový pracovní poměr, který bude možné prodlužovat ještě dvakrát. Pokud tedy pracovní poměr skončil do 31.12.2011, může být dle tohoto převládajícího názoru uzavřen od 1.1.2012 nový pracovní poměr na dobu určitou, a to bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly před 1.1.2012 vyčerpány dosud maximálně možné dva roky trvání pracovního poměru na dobu určitou. Původní pracovní poměr do 31.12.2011 by se tedy neměl zohledňovat a započítávat.

V případě, kdy však pracovní poměr na dobu určitou skončil po 1.1.2012, hledělo by se již na tento pracovní poměr jako na první pracovní poměr, který by bylo možné ještě dvakrát prodloužit.

Přestože je tento názor převažující, dle našeho názoru by takovýto výklad nemusel být zcela bez rizika. Důvodem je skutečnost, že pokud je pracovní poměr na dobu určitou sjednán v rozporu s omezeními stanovenými zákoníkem práce a zaměstnanec před uplynutím sjednané doby zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel i nadále zaměstnával, mělo by se za to, že se jedná o pracovní poměr, který byl uzavřen na dobu neurčitou.

Jelikož v dané věci nebylo zákonodárci přijato žádné přechodné ustanovení, ani dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nelze vyloučit, že by soudy mohly v rámci své praxe zaujmout odlišný názor.

Na okraj upozorňujeme, že za porušení zákonných omezení pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou může být zaměstnavateli uložena pokuta ze strany inspekce práce až do výše 300.000,- Kč.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele