Výpověď z pracovního poměru

 

Ke krácení podpory v nezaměstnanosti dochází, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, poté činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážné důvody, díky kterým nedochází ke krácení podpory v nezaměstnanosti, jsou taxativně vymezeny v ust. § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti, když se jedná o důvody spočívající v:

nezbytné osobní péči o dítě ve věku 4 let,

nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklad na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

místo výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,

zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce, krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání, nebo

jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

V praxi se běžně uvádí jakožto důvod dohody o ukončení pracovního poměru organizační změna, když k tomuto důvodu se již Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém stanovisku vyjádřilo, že tento lze označit za důvod hodný zvláštního zřetele pro ukončení pracovního poměru dohodou, když na základě tohoto se uchazeči podpora v nezaměstnanosti nekrátí. V případě dohody z organizačních změn však zaměstnanci náleží odstupné, když poté se odkládá poskytování podpory v nezaměstnanosti. Přesto, že organizační změna je úřady práce přijímána jako „důvod hodný zvláštního zřetele“, tento způsob rozvázání pracovního poměru nemůžeme doporučit, neboť zaměstnanec by se mohl následně u soudu bránit, že rozvázání pracovního poměru bylo neplatné, když k reálné organizační změně nedošlo.

K jiným okolnostem, které budou posuzovány jako důvody hodné zvláštního zřetele či jako jiné vážné osobní důvody, se ministerstvo bohužel dosud blíže nevyjádřilo. Důvody hodné zvláštního zřetele či jiné vážné osobní důvody nejsou ani blíže definovány v existující judikatuře soudů.

Posouzení, zda je v individuálním případě uchazeče o zaměstnání vážný důvod pro ukončení zaměstnání dohodou naplněn, rozhoduje příslušný úřad práce. Pokud by se případně s takovýmto rozhodnutím posuzovaný uchazeč neztotožnil, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, když ani s tímto neuspěje, je možné se bránit soudní cestou.

Nicméně i přesto navrhujeme, aby do dohody o rozvázání pracovního poměru byl jiný vážný osobní důvod uveden. Bude již záležet na posouzení úřadem práce, zda v dohodě uvedený důvod bude shledán jiným vážným osobním důvodem či důvodem hodným zvláštního zřetele.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele