Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad

 

Ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), je právnická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, původcem odpadů. Původce odpadů je povinen nakládat (když nakládáním se rozumí shromažďování = krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, sběr, výkup, apod.), s odpady v souladu se zákonem o odpadech.

Původce odpadů je, s odkazem na ust. § 16 odst. 1 písm. a), c), e) a g) zákona o odpadech, zejména povinen:

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle Katalogu odpadů,

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (jedná se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu či případně na základě smlouvy s obcí lze využít systému zavedeného obcí pro nakládání s odpadem),

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a archivovat evidenci odpadů.

Nutno v řešené věci podotknout, že ve výjimečných případech lze upustit od třídění nebo odděleného shromažďování, avšak pouze se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstraňování není třídění nebo oddělené shromažďování nutné.

Co se týče kategorizace vyprodukovaného odpadu, tak tento lze subsumovat, v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech a dále v návaznosti na ust. § 2 odst. 2 vyhlášky o Katalogu odpadů, pod kategorii „odpadu podobného komunálnímu odpadu“ (což je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob oprávněných k podnikání), když tento je uveden v Katalogu odpadů jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích).

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (dále jen „vyhláška“), je původce odpadů dle ust. § 2 odst. 1 povinen zařadit odpad pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu, přičemž při tomto zařazování postupuje zejména podle odvětví oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, když se nejdříve vyhledá skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř skupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným. Utřídění odpadů dle podskupin a druhu odpadů v rámci skupiny odpadů č. 20 je uvedeno v příloze č. 1 dané vyhlášky.

Ve smyslu ust. § 2 odst. 4 vyhlášky, pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob (když tomuto v Katalogu odpadů odpovídá zařazení pod skupinu 20 Komunální odpad), nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Vzhledem k výše uvedenému tak lze shrnout, že právnická osoba oprávněná k podnikání, která provozuje nevýrobní činnost (typicky na úřadech, v kancelářích) jakožto původce odpadů je povinna zařazovat odpady podle druhů a kategorií, a tyto rovněž utříděné shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem o odpadech a související vyhláškou o Katalogu odpadů.

S ohledem na shora uvedené tedy nelze zákonnou povinnost původce odpadů obcházet, zařazením odpadu dle Katalogu odpadů pod druh 20 03 01, jelikož je nutné volit v rámci skupiny určitější označení, s tou drobnou odchylkou, že z vyprodukovaného odpadu původce může vytřídit jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01), když zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 (tj. zde již nemusí být odpad vytříděn podle samostatných druhů, nicméně z podskupiny 20 01 Složky z odděleného sběru, musí být odpad vytříděn podle samostatných druhů).

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele