K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.

 

Je v zásadě možné, aby zaměstnanci po dobu trvání bezpečnostní přestávky v práci, ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“), vykonávali práci, a to za podmínek, pokud po danou dobu nebudou vykonávat práci v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit a druh práce bude odpovídat pracovní smlouvě. Předchozí uvedené plyne z ust. § 9 odst. 6 nařízení vlády, které stanoví, že bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit, když první přestávka trvá nejméně 15 minut a zařazuje se nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.

Pokud by zaměstnanec nesměl vůbec vykonávat práci, či mohl konat pouze práci určitého druhu, muselo by toto být výslovně v příslušném prováděcím právním předpise zakotveno, jak je příkladmo uvedeno v nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, když v příloze č. 1 týkající se provozování silniční dopravy k nařízení vlády je výslovně uvedeno, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek je zaměstnavatel povinen zajistit, aby během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad.

Výše uvedené se ovšem neaplikuje v případě, že bezpečnostní přestávka připadne na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, během které zaměstnanec není povinen plnit pokyny zaměstnavatele (s výjimkou dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti), ani není povinen se zdržovat na pracovišti, jelikož se jedná o dobu pracovního volna, po kterou dochází k suspenzaci pracovního závazku.

Je možný souběh bezpečnostní přestávky a přestávky v práci na jídlo a oddech? Přísluší v případě souběhu těchto přestávek zaměstnanci mzda (plat)?

Dle ust. § 89 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby (resp. se započítá ta část přestávky v práci na jídlo a oddech do pracovní doby, na kterou připadne bezpečnostní přestávka v práci, tj. v našem případě poskytnutých 10 minut bezpečnostní přestávky). Bezpečnostní přestávka tedy nevylučuje přestávku v práci na jídlo a oddech. Pokud zaměstnavatel nařídí čerpání bezpečnostní přestávky v době, kdy má zaměstnanec nárok na přestávku na jídlo a oddech či shodou okolností dojde k čerpání bezpečnostní přestávky ve stejné době, jako by zaměstnanec měl čerpat přestávku v práci, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby a za její držení náleží mzda (plat).

K řešené problematice nutno podotknout, že dle názoru odborné veřejnosti, prezentovaného v komentáři k zákoníku práce, pokud zaměstnavatel nezkrátí zaměstnanci o dobu souběhu bezpečnostních přestávek délku směny, bude tato doba považována za práci přesčas.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele