Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem

 

Při jednostranném stanovení výše mzdy musí zaměstnavatel respektovat zejména zákaz diskriminace, který vedle obecného ustanovení § 16 zákoník práce konkretizuje pro oblast odměňování v § 110 - za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Pravidla pro stanovení mzdového výměru plynou rovněž z Listiny práv a svobod, která ve čl. 28 zaručuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a v souvislosti s čl. 3 rovněž zákaz diskriminace. Právní prostředky ochrany před diskriminací jakož i další práva a povinnosti týkající se rovného zacházení v pracovních vztazích jsou upraveny v antidiskriminačním zákoně, na nějž zákoník práce ve svém § 17 výslovně odkazuje.

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Stanovení výše mzdy ve mzdovém výměru by tedy bylo protiprávní v případě, že by u daného zaměstnavatele alespoň jeden jiný zaměstnance vykonával ve srovnatelných pracovních podmínkách práci stejné hodnoty.

Ochrany před nerovným zacházením v oblasti odměňování se zaměstnanec může domáhat u soudu s tím, že bude-li z uvedených skutečností vyplývat, že k tomuto nerovnému zacházení došlo na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace bude podle §133a pís. a) žalovaný povinen unést důkazní břemeno a prokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo.

Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, případně náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Se stížností je možné obrátit se rovněž na příslušný úřad inspekce práce, jelikož nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání je správním deliktem dle § 24 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele