Schválení zákonů upravujících odklad nájemného z důvodu COVID-19

 

Jedná se o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Dle těchto nově přijatých zákonů platí, že v případě, že nájemce bytu či domu, jehož účelem je uspokojení bytových potřeb, nebude schopen řádně a včas uhradit nájemné z důvodu přijatých mimořádných opatření, nesmí mu pronajímatel dát výpověď. Toto však platí pouze v případě, že prodlení nájemce s platbou nájemného nastalo až v období od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Nájemce současně musí prokázat, že je v prodlení z důvodu přijatých mimořádných opatření. Toto nájemce prokáže potvrzením od příslušného úřadu práce. Nájemce je povinen toto dlužné nájemné uhradit nejpozději do 31. prosince 2020, neboť pokud tak neučiní, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Obdobné podmínky platí rovněž pro nájemce prostor sloužících k podnikání, jejichž prodlení s platbou nájemného nastalo v období od 12. března 2020 do 30. června 2020. Nájemce podnikatelských prostor současně musí prokázat, že prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. V případě, že nájemce toto dlužné nájemné neuhradí ani do 31. prosince 2020, má pronajímatel právo nájem vypovědět, přičemž výpovědní doba činí pět dnů.

Texty obou zákonů jsou dostupné například přes www.psp.cz 

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele