Odklad nájemného z důvodu covid-19

V případě, že nájemce bytu či domu, jehož účelem je uspokojení bytových potřeb, nebude schopen řádně a včas uhradit nájemné z důvodu přijatých mimořádných opatření, nesmí mu pronajímatel dát výpověď. Toto však platí pouze v případě, že prodlení nájemce s platbou nájemného nastalo až v období od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Nájemce současně musí prokázat, že je v prodlení z důvodu přijatých mimořádných opatření. Toto nájemce prokáže potvrzením od příslušného úřadu práce. Nájemce je povinen toto dlužné nájemné uhradit nejpozději do 31. prosince 2020, neboť pokud tak učiní, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Obdobné podmínky budou platit též pro nájemce prostor sloužících k podnikání, jejichž prodlení s platbou nájemného nastalo v období od 12. března 2020 do 30. června 2020. Nájemci podnikatelských prostor současně musí prokázat, že prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. V případě, že nájemce toto dlužné nájemné neuhradí ani do 31. prosince 2020, má pronajímatel právo nájem vypovědět s pěti denní výpovědní dobou.

Shora uvedené návrhy zákonů bude ve čtvrtek 16. dubna 2020 projednávat senát a poté budou předloženy k podpisu prezidentu republiky.

Návrhy zákonů jsou dostupné na www.psp.cz

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele