Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Podstatou programu „Antivirus“ je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci. Nyní mají žadatelé k dispozici podrobný manuál pro podání žádosti, jejímž prostřednictvím můžete žádat o finanční příspěvek v rámci tohoto programu i vy.

Kvalifikovaně posoudíme, zda máte nárok na příspěvek od Úřadu práce v rámci programu „Antivirus“ a provedeme vás celým procesem zpracování vaší žádosti.

Podmínky podpory:

 • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec je v době podání vyúčtování v pracovním poměru a nebyla mu dána výpověď, ani není ve výpovědní době (kromě výpovědi pro porušení povinností);
 • Zaměstnanec je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů;
 • Spadá do podmínek režimu A nebo B tohoto programu;
 • Zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy (resp. náhrady mezd) a řádně z nich odvedl povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti);
 • Příspěvek se neposkytuje na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti;
 • Příspěvek nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který byl na tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek;

Příspěvek nenáleží žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení, ani žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

Dle důvodu vzniku překážky v práci rozlišujeme dva režimy přiznání příspěvku:

Režim A – Nařízená karanténa a nucené omezení provozu

 • Tento režim se vztahuje na překážky v práci z důvodu nařízené karantény nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových nebo mimořádných opatření vydaných vládou, ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí
 • V tomto režimu jsou zaměstnanci, kterým náleží
  • náhrada mzdy 60 % průměrného výdělku v důsledku karantény
  • Uzavření nebo omezení provozu v důsledku krizových opatření - náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku

Příspěvek činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 39.000 Kč na zaměstnance / měsíc

Režim B - Související hospodářské potíže

 • Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (jiných než v režimu A).
 • V tomto režimu jsou zaměstnanci, kterým náleží: 
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) - náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku;
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - náhrada mzdy nejméně 80 % průměrného výdělku;
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy a vydaný vnitřní předpis/souhlas odborů - náhrada mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku.

Příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 29.000 Kč na zaměstnance / měsíc.

 

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele