Dopad koronaviru na smluvní vztahy

Smluvní strany se z důvodu aktuální situace mohou dopustit porušení smluvní povinnosti, a to například tím, že se dostanou do prodlení se splněním smluvní povinnosti. V takovém případě je smluvní strana obecně povinna nahradit škodu.

Zákon však v některých případech pamatuje na možnost vzniku nepředvídatelných okolností a upravuje možnost zprostit se za zákonem stanovených podmínek povinnosti k náhradě škody s odkazem na tzv. vis maior neboli vyšší moc.

V případě podstatné změny okolností je též možné se ve stanovených případech domáhat obnovení jednání o smlouvě. To však neplatí, pokud na sebe smluvní strana převzala nebezpečí změny okolností.

Mimořádná opatření přijatá ministerstvem zdravotnictví lze nalézt na http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html a krizová opatření přijatá vládou jsou dostupná na https://vlada.cz/.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele