Fikce doručení v soukromém právu

 

Od tohoto okamžiku je právní úkon pro jednající subjekt závazný a nelze jej jednostranně odvolat. To, aby se adresát skutečně seznámil s obsahem právního úkonu přitom není nezbytné; dostačuje, že měl objektivně možnost seznat jeho obsah (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu v č.j. 32 Odo 442/2003) To se může stát např. doručením dopisu či telegramu, obsahujícího projev vůle, do bytu adresáta či do jeho poštovní schránky popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky ( viz rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 28 Cdo 2622/2006).

Ač je § 45 zařazen systematicky do části ObčZ upravujícího vznik smlouvy, dle judikatury je toto ustanovení aplikovatelné na jednostranné písemné hmotněprávní úkony obecně. (např. rozh. NSS č.j. 26 Cdo 864/2004 týkající se doručení výpovědi z bytu, rozh. NSS č.j. 28 Cdo 72/2004 týkající se výzvy k vydání věci podle § 5 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.)

Ve smluvních vztazích se často lze setkat s ujednáním upravujícím doručování projevů vůle odchylně od ust. § 45 ObčZ.. Jde o vyjádření smluvní volnosti stran soukromoprávních vztahů, vyjádřené v § 2 odst. 3 ObčZ - „účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit“ K tomu, v jaké míře je možné se od ust. § 45 odchýlit se vyjádřil ve svém rozsudku č.j. 5 Cmo 161/2009 Vrchní soud. Podle soudu je přípustné sjednat kontaktní adresy popř. osoby s tím, že právní úkon bude účinný okamžikem doručení na smluvené místo, popř. sjednané osobě. Tím se dostane do sféry adresáta a je jeho povinností zajistit v daném místě či u sjednané osoby přijímání zpráv. Okamžik doručení však nelze sjednat tak, aby účinnost právního úkonu nastala i tehdy, pokud adresát nebude mít objektivní možnost se s právním úkonem seznámit (např. z důvodu pochybení na straně přepravce, havárie či neodvratitelné události). V praxi se jedná zejména o situace, kdy je účinnost právního úkonu vázána na uplynutí lhůty po odeslání. Takovéto ustanovení by tedy bylo neplatné a okamžik účinnosti by bylo nutno posuzovat dle obecné úpravy ObčZ.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele