Elektronizace justice


Projekt eJustice je součástí obrovského projektu eGovernment, který má za cíl dostat na elektronickou platformu celé řízení státu. Projekt eGovernment obsahuje dílčí projekty, mezi které patří právě i eJustice. Některé z projektů eGovernmentu jsou již plně funkční. Za zmínku stojí třeba oblast zdravotnictví, daní či veřejné správy. V projektu eJustice tomu tak však není, viz. níže.
Důvody pro elektronizaci si každý, kdo se kdy setkal se soudním řízením v praxi, může domyslet. Primárně jde o zrychlení celého řízení, zkrácení lhůt, a s tím související úsporou finančních nákladů pro účastníky řízení a úsporou času pro justiční pracovníky. Některá nynější řízení jsou neúměrně dlouhá, a listinná forma řízení není plně schopna požadavkům na větší rychlost plně vyhovět. Dalším důvodem je pak vyšší míra kontrolovatelnosti, transparentnosti a všeobecné přehlednosti celé činnosti tak obrovského tělesa, jako je justice.
Ruku v ruce s důvody jdou také cíle a lze říci, že hlavním cílem je tedy kromě zrychlení řízení i větší důvěra v justici jako celek, který je plně flexibilní, moderní, rychlý a snadno kontrolovatelný. Celý projekt stojí na tzv. elektronickém spise. Jednoduše lze říci, že se nynější spis listinný převede na elektronickou platformu. Výhody tohoto převedení jsou nesporné.
V současné době se projekt elektronizace justice nachází zhruba ve své polovině. Původní plán dokončení projektu počítal s dokončením mnohem dříve, nyní Ministerstvo spravedlnosti počítá s dokončením v roce 2020. Podařilo se již spustit některé dílčí miniprojekty, které by se postupně měly začleňovat jako mozaika do celku. Problém u těchto miniprojektů však je, že je každý z nich spravován jiným dodavatelem, což s sebou nese veliký problém v rámci komunikace mezi systémy navzájem, i jejich vzájemnou kompatibilitu v rámci celku. Ve výsledku to znamená, že drtivá většina systémů se tedy stejně musí předělat.
Projekt elektronického spisu je sice pořád ještě nedokončen, ale už teď můžeme hovořit o dílčích částech, které již fungují na stejné platformě, což z nich dělá součást budoucího propojeného celku. Bohužel však zatím nedošlo u těchto částí k plné elektronizaci. Jako příklad si lze vzít elektronická podání. Již dnes lze podat podání k soudu elektronickou cestou, bohužel ale následně je soudce nucen si toto podání vytisknout, a založit ho do listinného spisu. Dvojitá práce, která se v dnešním moderním světě jeví jako nadbytečná. Možnost elektronického podání zajišťuje web www.justice.cz, kde lze najít různé druhy podání. Úplná elektronizace proběhla v rámci vydávání platebních rozkazů. Ty lze právě přes výše uvedený web podat čistě elektronicky. Soud pak obratem zasílá elektronický platební rozkaz. Pokud však povinný podá odpor, nastupuje hlavní líčení, a to je opět listinné.
Nespornou výhodou eJustice bude i možnost dálkového přístupu pro účely nahlížení do spisů. V současné době se musí kdokoliv, kdo chce do spisu nahlédnout, dostavit na konkrétní podatelnu, což mnohdy znamená nutnost překonání větší vzdálenosti. Dálkovým přístupem by se zvětšila i transparentnost justice jako celku, a tím i důvěra v ní.
Koncepce celého jednání na elektronické platformě má následující vizi. Vzniklo by tzv. elektronické sudiště, kde by se odehrávalo celé jednání. Přístup by byl dálkově umožněn jen osobám na řízení zúčastněných. Jejich oprávnění pro dálkový přístup by trvalo pouze po dobu řízení, a pak by zaniklo. Případné osobní účasti by byly nahrazené telekonferencemi.
Další částí, kde již elektronizace funguje ve vysoké míře, je interní komunikace mezi soudy. Ta je zajišťována přes několik různých programů, u kterých je nutné doladit vzájemnou kompatibilitu, a tím bude jedna z částí projektu eJustice dokončena. Za zmínku také stojí internetový přístup do databáze rozhodnutí soudů. Aktuálně lze najít soudní rozhodnutí ze soudu Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního nebo třeba i ze soudů krajských.
V tomto článku byl nastíněn projekt eJustice, ve světle současného stavu justice v rámci postupného implementování tohoto projektu do praxe. Celé téma elektronizace justice je však velice obsáhlé, a proto je toto pojednání pouze krátkým exkursem do objemných vod modernizace.

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele