Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

 

Obchodní podíl je možné smlouvou převést na jiného společníka společnosti pouze se souhlasem valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Na třetí osobu je možné obchodní podíl převést pouze v případě, že to společenská smlouva připouští. I v tomto případě může společenská smlouva podmínit převod obchodního podílu souhlasem valné hromady. U společnosti s jediným společníkem je převoditelnost podílu na třetí osobu vždy možná bez omezení.

V zásadě platí, že smlouvou o převodu podílu se převádí celý podíl společníka na společnosti. V případě, že by mělo dojít k převodu pouze jeho části, je nutné obchodní podíl rozdělit v souladu s §117 ObchZ, tedy se souhlasem valné hromady. Podle judikatury Nejvyššího soudu (rozhodnutí č.j. 1 Odon 110/97) souhlas valné hromady s převodem části obchodního podílu zahrnuje i souhlas s rozdělením obchodního podílu, jehož část se převádí, a to i když to není v usnesení valné hromady uvedeno výslovně. Společenská smlouva může možnost dělení podílů vyloučit.

Náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu upravuje obchodní zákoník pouze rámcově. Stanoví, že tato smlouva musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popř. zakladatelské listině a stanovám. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.

Z ustálené soudní judikatury lze vyvodit ještě nezbytnost uvedení údaje, zda jde o převod úplatný či bezúplatný, a to proto, aby byl naplněn požadavek určitosti právního úkonu (viz rozhodnutí Vrchního soudu 7 Cmo 120/1994). Při úplatném převodu musí smlouva obsahovat též cenu nebo způsob jejího určení, obchodní zákoník totiž pro smlouvu o převodu obchodního podílu nestanoví postup pro určení ceny, není-li uvedena ve smlouvě (jak to činí např. pro kupní smlouvu či smlouvu o dílo).

Účinky převodu nastávají podpisem smlouvy resp. dnem sjednaným ve smlouvě. Účinnost smlouvy nelze vázat na zaplacení smluvené ceny,neboť při takovém postupu by nevznikla nabyvateli obchodního podílu povinnost cenu zaplatit a plnění z neúčinné smlouvy by bylo plněním bez právního důvodu (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 0do 1241/2001) Na zaplacení kupní ceny však lze vázat nabytí obchodního podílu obdobně jako lze odložit nabytí vlastnického práva ke zboží v případě kupní smlouvy. Vůči společnosti však dle výslovného ustanovení ObchZ nastávají účinky až dnem doručení účinné smlouvy o převodu. Po doručení účinné smlouvy by společnost měla v souladu s §32 odst. 3 podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny společníka v obchodním rejstříku. Vůči třetím osobám je možné převod podílu namítat od okamžiku zveřejnění v obchodním rejstříku.

Od smlouvy o převodu obchodního podílu lze odstoupit za stejných podmínek, jako od jakékoliv jiné smlouvy, tedy v případech, které stanoví smlouva a nebo obchodní zákoník. Podpisy na odstoupení od smlouvy však musí být úředně ověřeny, a to na základě §63 ObchZ, který stanoví povinnost ověřených podpisů pro veškeré právní úkony týkající se založení, vzniku, změny, zrušení a zániku společnosti. Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu a odvolání účinků odstoupení od smlouvy jsou, stejně jako samotná smlouva o převodu obchodního podílu, právní úkony týkající se změny společnosti, neboť jimi dochází ke změně v osobách společníků. Proto je pro odvolání účinků odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu a rovněž k udělení souhlasu k takovému odvolání nutná písemná forma a podpisy na nich musí být úředně ověřeny (viz rozhodnutí nejvyššího soudu 29 Odo 970/2005).

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele